Uprawnienia dla kierowców

Dla nowych kierowców

Posiadanie Kodu 95 jest podstawowym warunkiem wykonywania przewozu rzeczy w transporcie drogowym. Uprawnienia są ważne przez 5 lat. Zanim jednak kierowca rozpocznie pracę, musi uzyskać podstawowe uprawnienia oraz pierwszy wpis kodu 95. W tym celu musi ukończyć kurs kwalifikacyjny. Kandydaci na kierowców zawodowych mogą skorzystać z oferty ośrodka ABC Szkolenia, jaką jest kurs na kod 95 dla nowych kierowców.

Jest to szkolenie znane też jako kwalifikacja wstępna przyspieszona lub kurs na przewóz rzeczy dla nowych kierowców na kod 95. Kurs kwalifikacyjny powinni ukończyć kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1, C po 10 września 2009 r.

Cena kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla nowych kierowców na kod 95 obejmuje: 140 godzin szkolenia, około 24 dni robocze. Abc Szkolenia - Kod 95 Cena w ABC Szkolenie: 2800zł

W tym: egzamin państwowy, materiały szkoleniowe, testy, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka oraz miła atmosfera.

Przedłużanie uprawnień

Zawodowy kierowca, aby mógł pracować w transporcie drogowym i wykonywać przewóz rzeczy musi mieć uprawnienia, które określa ustawa o transporcie drogowym. Jednym z obowiązków jest uzyskanie wpisu w prawie jazdy tzw. kodu 95. Podstawą do jego dokonania jest ukończenie szkolenia w uprawnionym ośrodku. Ponieważ kod 95 jest ważny tylko przez 5 lat, do obowiązków kierowcy należy uaktualnianie wpisu po odbyciu okresowego szkolenia.

Ośrodek ABC Szkolenia organizuje kurs na przewóz rzeczy - przedłużenie uprawnień, który jest jednocześnie kursem na kod 95. Z oferty mogą skorzystać wszyscy kierowcy, którym wygasają uprawnienia. Ponadto mogą przystąpić do szkolenia kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 lub C przed 10 września 2009 r.

Cena szkolenia okresowego dla kierowców na kod 95 obejmuje: 35 godzin szkolenia, 5 dni roboczych Abc Szkolenia - Kod 95 Cena w ABC Szkolenia: 600zł

W tym: materiały szkoleniowe, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz miła atmosfera.

FAQ

Pytania i odpowiedzi

Co oznacza kod 95?
Zawód kierowcy, który pracuje w transporcie drogowym, wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków formalnych. Poza odpowiednim prawem jazdy i ukończonym kursem kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej ma on również obowiązek uzyskania w dokumencie wpisu, znanego jako kod 95. Stanowi on urzędowe potwierdzenie uprawnień do pracy w transporcie zawodowym. Potwierdzeniem uprawnień dla obcokrajowców może również być świadectwo kierowcy.

Numer w określonym przepisami formacie, umieszczony w pozycji „ograniczenia” przy danej kategorii prawa jazdy składa się z liczby 95 oraz daty będącej okresem ważności uprawnień. Podstawą do uzyskania wpisu jest ukończenie szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego, które w przypadku kierowców zawodowych są ważne przez 5 lat. Po tym okresie dokument traci ważność, a jego właściciel ma obowiązek odbyć kolejne szkolenie okresowe i dokonać wymiany dokumentu. Przykładowy format wpisu – 95.27.09.2020. - oznacza, że właściciel prawa jazdy ma uprawnienia do pracy, jako kierowca zawodowy (liczba 95) i może wykonywać tę pracę do 27 września 2020 roku. Kod 95 dla nowych kierowców jest wpisywany do dokumentu po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, podczas pierwszej wymiany prawa jazdy na zawodowe. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 roku oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 roku, uzyskują wpis po ukończeniu szkolenia okresowego. Takie szkolenie jest też wymagane w celu przedłużenia uprawnień.
Jak wybrać odpowiedni kurs na kod 95?
Wybór kursu na kod 95, po którym kierowca może uzyskać wpis do dokumentu, jest uzależniony od tego, kiedy zdobył on uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii. Przepisy kształtują się następująco:
- kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, DE, D1 lub D1E po 10 września 2008 roku oraz prawo jazdy kat. C, CE, C1, C1E po 10 września 2009 roku do wykonywania zawodu kierowcy oraz uzyskania niezbędnego wpisu kodu 95 powinni ukończyć szkolenie w ramach kursu kwalifikacyjnego – takie szkolenie organizowane przez ABC Szkolenia w Warszawie to inaczej: kurs kwalifikacyjny
- kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 roku oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 roku, powinni ukończyć szkolenie okresowe — ABC Szkolenia organizuje go jako: szkolenie okresowe dla kierowców — przedłużenie uprawnień.

Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia zawodowe, kurs kwalifikacyjny zakończony odpowiednim egzaminem i uzyskali wpis kodu 95 do prawa jazdy, przed upływem pięciu lat powinni odbyć szkolenie okresowe — przedłużenie uprawnień.

Więcej informacji w naszym ośrodku. Zapraszamy!
Jakie dokumenty są wymagane, aby przystąpić do kursu na kod 95?
Uzyskanie odpowiedniego dokumentu, który stanowi podstawę do wpisania przez urząd kodu 95, wymaga ukończenia kursu kwalifikacji wstępnej (w przypadku nowych kierowców) lub szkolenia okresowego (w przypadku odnawiania uprawnień). Każdy z tych kursów wymaga dostarczenia do ośrodka szkoleniowego odpowiednich dokumentów, które potwierdzają spełnienie przez kandydata wymagań. Kandydat na kierowcę zawodowego, który chce przystąpić do kursu kwalifikacji wstępnej, powinien przedstawić do wglądu:
  • prawo jazdy,
  • dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty),
  • badania lekarskie i psychologiczne (możemy zorganizować dla naszych kursantów).
Kierowca zawodowy, który chce ukończyć kurs na kod 95 – przedłużenie uprawnień z założenia otrzymał już kwalifikację wstępną lub nie jest zobowiązany do jej posiadania z powodu daty uzyskania prawa jazdy. Z tego powodu nie musi dokumentować swojego wieku, a do uczestnictwa w szkoleniu okresowym wymagana jest od niego jedynie:
  • prawo jazdy,
  • dokumentu tożsamości.
Masz pytania, skontaktuj się z nami już teraz!
Gdzie się odbywa kurs na kod 95? Kto jest uprawniony do organizacji kursów?
Szkolenia okresowe kierowców oraz kursy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, które są jednocześnie kursami na kod 95, mogą być prowadzone przez ośrodki szkoleniowe, których warunki funkcjonowania określają odpowiednie przepisy. Ośrodek szkolenia może prowadzić przedsiębiorca, który zarejestruje działalność gospodarczą oraz dokona wpisu do rejestru przedsiębiorców. Rejestr jest prowadzony przez odpowiedniego wojewodę ze względu na prowadzenie ośrodka szkolenia. Firma ABC Szkolenia posiada odpowiedni wpis pod numerem 11 w mazowieckim urzędzie wojewódzkim uprawniający do prowadzenia szkoleń na kod 95 dla kierowców zawodowych.
Ile trwa kurs na kod 95?
Kod 95 jest wpisywany do prawa jazdy na podstawie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego lub świadectwa kwalifikacji wstępnej. Zarówno jeden, jak i drugi typ kursów zapewnia tzw. kwalifikacje zawodowe, czyli uprawnienia do wykonywania pracy zawodowego kierowcy. Inne szkolenie jednak musi odbyć kierowca z wieloletnim stażem, a inne ten, który dopiero przygotowuje się do zawodu.

Kurs na kod 95 dla nowych kierowców określany też, jako kurs na przewóz rzeczy dla nowych kierowców to inaczej kwalifikacja wstępna w jednej z czterech wersji. Długość poszczególnych kursów jest uzależniona od zakresu materiału dydaktycznego i wynosi:
w przypadku kwalifikacji wstępnej - 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, w przypadku kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 140 godzin, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych, 8 godzin jazdy w ruchu drogowym ciągnikiem siodłowym z naczepą oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych,
w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin jazdy w ruchu drogowym, w przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - 35 godzin, w tym 32,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Kurs na kod 95 - przedłużenie uprawnień, to inaczej szkolenie okresowe lub kurs na przewóz rzeczy — przedłużenie uprawnień. Czas trwania takiego szkolenia jest taki sam bez względu na wiek kierowcy oraz jego doświadczenie. Standardowe szkolenia okresowe trwają 35 godzin i są to wyłącznie zajęcia teoretyczne podzielone na 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części specjalnej. Jej zakres jest uzależniony od obowiązków kierowcy. Ośrodek ABC Szkolenia prowadzi takie kursy w trybie 5-dniowym po 7 godzin dziennie. Oferujemy również możliwość nauki na platformie e-learningowej w sali ośrodka szkolenia. ,
Egzamin na kod 95.
Szkolenie okresowe przedłużające uprawnienia kod 95 jest zwolnione z egzaminu państwowego. W przypadku zajęć prowadzonych przez trenera kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie listy obecności.

Kurs kwalifikacyjny dla nowych kierowców do kod 95 kończy się egzaminem państwowym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez uprawnionego wojewodę. Po egzaminie przedstawiciel wojewody wydaje kursantowi świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Kiedy należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne do kodu 95?
Badania lekarskie i psychologiczne to obowiązkowy etap starań o uprawnienia do pracy w roli kierowcy zawodowego. Są one niezbędne w przypadku każdego kierowcy, który aktualizuje kod 95. Prawo jazdy jest wymieniane co pięć lat, tuż przed upływem terminu ważności poprzedniego szkolenia. Do aktualizacji, której dokonuje urzędnik w wydziale komunikacji, nie wystarczy jednak zaliczenie zajęć i otrzymanie odpowiedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej. Należy jeszcze wykonać badania lekarskie i psychologiczne.

Badania lekarskie i psychologiczne w przypadku kierowców do 60-go roku życia są ważne 5 lat, czyli tak samo długo, jak kod 95. Dlatego ich przeprowadzenie pokrywa się z terminem obowiązkowego kursu. Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii terminu ich wykonania. Zaleca się jednak, aby na badanie udać się w okresie pomiędzy ukończeniem zajęć na szkoleniu okresowym a uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej. Wiele ośrodków szkoleniowych, w tym również ABC Szkolenia z Warszawy, współpracuje na stałe z pracownią psychologiczną oraz lekarzami, którzy mają uprawnienia do wydawania takich orzeczeń.

Znacznie częściej muszą poddawać się badaniom lekarskim i psychologicznym kierowcy, którzy ukończyli 60 lat. Uzyskane przez nich orzeczenia psychologiczne i lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy są ważne przez 30 miesięcy. Młodzi kierowcy natomiast powinni udać się do gabinetu tuż przez uzyskaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Ile kosztują badania lekarskie i psychologiczne do kursu kod 95? Gdzie można je wykonać?
Kandydaci na zawodowych kierowców oraz kierowcy, którzy chcą przedłużyć swoje uprawnienia oraz starając się o nowy kod 95, nie tylko muszą poświęcić czas na obowiązkowy kurs i konsultacje medyczne, ale też zainwestować w nie określoną kwotę. Ponieważ badania lekarskie i psychologiczne są obowiązkowe co pięć lat, należy się liczyć z kolejnym wydatkiem. Koszty takich badań są uzależnione od miejsca, w którym się je wykonuje. Jeśli ośrodek szkoleniowy na stałe współpracuje z lekarzami, można liczyć na korzystne obniżki. Droższe są orzeczenia wydawane przez lekarzy w prywatnych gabinetach i przychodniach specjalistycznych.

W ośrodku szkoleniowym ABC szkolenia w Warszawie koszt wydania orzeczenia wynosi:
  • 200 zł za orzeczenie lekarza medycyny pracy,
  • 150 zł za badania psychotechniczne, podczas których są kontrolowane m.in. czas reakcji, koncentracja, odporność psychiczna oraz odporność na monotonię jazdy.
Badania lekarskie i psychologiczne wykonują także inne, wyspecjalizowane ośrodki i lekarze prywatni. Muszą oni jednak mieć odpowiednie uprawnienia uzyskane w wyniku specjalizacji medycznej. Kierowców z Warszawy i okolic, którzy korzystają z naszych kursów, zapraszamy na badania w środy na ulicę Modlińską 6. Zapraszamy do kontaktu z nami!
Ile kosztuje kurs na kod 95?
Uzyskanie wpisu kodu 95 w prawie jazdy wymaga ukończenia szkolenia okresowego (w przypadku doświadczonych kierowców) lub uzyskania kwalifikacji wstępnej (w przypadku nowych kandydatów). Każde z tych szkoleń ma inny charakter, obejmuje inny zakres materiału oraz trwa odmienną liczbę godzin. Te cechy sprawiają również, że w przypadku kursów na kod 95 cena jest bardzo zróżnicowana.

Kurs na kod 95 w Warszawie można odbyć w ośrodku szkoleniowym ABC Szkolenia przy ulicy Modlińskiej 6. Koszt takiego kursu jest określony w cenniku ośrodka i wynosi:
  • szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych – 600 złotych,
  • kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – 2800 złotych.
Koszty szkoleń na kod 95 są wyższe w przypadku początkujących kierowców, są one jednak inwestycją w uprawnienia, z których kandydat będzie korzystał przez cały okres kariery zawodowej. Cena większości szkoleń obejmuje nie tylko zajęcia teoretyczne i praktyczne, ale również materiały szkoleniowe, a także koszt egzaminu państwowego. Do ceny kursów trzeba doliczyć koszt badań lekarskich i psychologicznych.

Z kursu w naszym ośrodku można skorzystać bezpłatnie za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.
Co to jest Kod 95?
Zawód kierowcy, który pracuje w transporcie drogowym, wiąże się z koniecznością spełnienia kilku warunków formalnych. Poza odpowiednim prawem jazdy i ukończonym kursem kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej ma on również obowiązek uzyskania w dokumencie wpisu, znanego jako kod 95. Stanowi on urzędowe potwierdzenie uprawnień do pracy w transporcie zawodowym. Potwierdzeniem uprawnień dla obcokrajowców może również być świadectwo kierowcy.

Numer w określonym przepisami formacie, umieszczony w pozycji „ograniczenia” przy danej kategorii prawa jazdy składa się z liczby 95 oraz daty będącej okresem ważności uprawnień. Podstawą do uzyskania wpisu jest ukończenie szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego, które w przypadku kierowców zawodowych są ważne przez 5 lat. Po tym okresie dokument traci ważność, a jego właściciel ma obowiązek odbyć kolejne szkolenie okresowe i dokonać wymiany dokumentu. Przykładowy format wpisu – 95.27.09.2020. - oznacza, że właściciel prawa jazdy ma uprawnienia do pracy, jako kierowca zawodowy (liczba 95) i może wykonywać tę pracę do 27 września 2020 roku. Kod 95 dla nowych kierowców jest wpisywany do dokumentu po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, podczas pierwszej wymiany prawa jazdy na zawodowe. Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E przed 10 września 2008 roku oraz prawo jazdy kategorii C1, C1 + E, C lub C + E przed 10 września 2009 roku, uzyskują wpis po ukończeniu szkolenia okresowego. Takie szkolenie jest też wymagane w celu przedłużenia uprawnień.
Abc Szkolenia

Dlaczego My?

Abc Szkolenia - Kod 95
Abc Szkolenia - Kod 95
"Super firma bardzo sprawnie załatwiłem szkolenie, jestem bardzo zadowolony. Dziękuję bardzo i będę polecać kolegom." - Jacek
"Ukończyłem kurs na przewóz rzeczy i zdałem za pierwszym razem. Polecam ABC, wykłady na wysokim poziomie i bardzo pomocne panie w biurze."- Alex
"Przyjechałem z Ukrainy w celu zrobienia kod 95. W ABC Szkolenia bardzo mi pomogli przy wszystkich dokumentach. Na szkoleniu bardzo mi się podobały zajęcia przeprowadzona przez pana Michała, dokładnie wytłumaczył czas pracy i obsługę tachografu. W ABC ukończyłem szkolenie oraz zrobiłem badania lekarskie i psychologiczne. Bardzo dziękuję dziewczyna z recepcji za pomoc. Polecam ABC Szkolenia."- Andrij
"Kwalifikację na kod 95 zdałem za pierwszym razem. Podczas szkolenia pierwszy raz w życiu jeździłem ciągnikiem siodłowym z naczepą, to był przeżycie. Bardzo pomocna i miła obsługa w biurze. Polecam wszystkim ABC!"- Andrzej

Szkolenia na poziomie

Konieczność systematycznego odbywania szkoleń okresowych, których wymaga kod 95, wiąże się z potrzebą znalezienia ośrodka szkoleniowego, który będzie nie tylko przyjazny kierowcy, ale też do minimum ograniczy formalności. Podstawowym miernikiem każdego takiego ośrodka jest efektywność szkoleń, ale dla uczestników liczy się też miła atmosfera, pozytywne nastawienie obsługi, a w przypadku szkoleń zawodowych i często powtarzanych kursów na kod 95 – cena.

ABC Szkolenia jest ośrodkiem w Warszawie, który stwarza jak najlepsze warunki do systematycznego uzupełniania kwalifikacji kierowców. Doskonale wiemy, jak uciążliwe może być uczestnictwo w zajęciach dla zapracowanych kierowców. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby sprawnie rozwiązywać problemy naszych klientów związane z odnowieniem uprawnień.

Służymy wiedzą i doświadczeniem!

Nie wiesz jak przedłużyć uprawnienia lub uzyskać nowe skontaktuj się z nami już teraz!

Abc Szkolenia - kod 95 dla kierowcy
9 lat

działamy na polskim rynku

Abc Szkolenia - kod 95 dla kierowcy odnowienie
856

wyszkolonych młodych kierowców

Abc Szkolenia - Kod 95 dla nowych
7861

odnowionych uprawnień

Copyright © ABC Szkolenia / Designed and Created by Trendmark
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.